Digital Marketing Partner Digital Marketing Partner
NIYOMUDOMSUK CO., LTD.

DIGITAL MARKETING PARTNER

Digital Marketing Partner
DIGITAL
MARKETING
APP
DEVELOPMENT
SEM
BRANDING
SOCIAL
MEDIA
CONTENT
MARKETING
EMAIL
MARKETING
VIDEO
PRODUCTION
SEO
WEB
DESIGN

SERVICE

DIGITAL MARKETING PLAN
DIGITAL MARKETING PLAN
มุ้งเน้นแผนการตลาดในโลกออนไลน์

วิเคราะห์และวางแผนการตลาด ด้วยการศึกษาธรุกิจของท่าน ความต้องการ สภาพการแข่งขัน วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และสร้างเนื้อหาและนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในโลกออนไลน์พร้อมช่วยติดตามและวัดผลสำเร็จเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงธุรกิจ

CREATIVE CONTENT
CREATIVE CONTENT
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ตรงใจผู้บริโภค

ด้วยทีมงานที่ช่วยท่านผลิตเนื้อหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและทันกับเหตุการณ์ในโลกออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และมีการสื่อสารกับธุรกิจของท่าน

AD & PR PLAN
PR & ADS PLAN
การนำเสนอเนื้อหา และบริหารทุ่นโฆษณา
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค อย่างแม่นยำ

เรานำเสนอเนื้อหาด้วยผู้เชียวชาญในด้านการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหา พร้อมเก็บข้อมูลพฤติกรรมในแต่ละแคมเปญเพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการทุนโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ และรายงานที่ช่วยในการวัดผลความสำเร็จ

SOCIAL MEDIA MARKETING
SOCIAL MEDIA MARKETING
ผู้ช่วยในการดูแลสื่อ Social Media

ทีมงานที่ช่วยดูแลลูกค้าของท่านผ่าน Social Media ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามและความต้องการจากผู้บริโภค และนำเสนอเนื้อหาตลอดเวลา เพื่อสร้างกิจกรรมความเคลื่อนไหวใน
Social Media ให้กับธุรกิจของท่าน

WEBSITE & SEARCH ENGINE MARKETING
WEBSITE & SEARCH ENGINE MARKETING
สร้างเว็บเพื่อสร้างความน่าเชื่อ และเข้าถึงด้วย
การค้นหาที่แม่นยำ

ทีมจะช่วยดูแลและสร้างเว็บไซต์ให้ธุรกิจของท่าน ด้วยการออกแบบที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ พร้อมความรู้ในการทำ SEO, SEM เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านถูกค้นหาจากผู้บริโภคได้ในอันดับต้นๆ

© 2018 Niyomudomsuk Co., Ltd. All rights reserved